>

Informácie pre pacientov

Parkovanie a vstup

Poliklinika vo svojom areáli poskytuje návštevníkom bezplatné parkovanie pre osobné automobily. Pre účely naloženia alebo vyloženia pacientov je možné krátkodobo využiť priestor pred vchodom do budovy. Vodiči sú v areáli povinní dodržiavať pravidlá jazdy po cestných komunikáciách a dbať, aby parkovaním nebránili prejazdu vozidiel záchranných zložiek. Parkovanie a prejazd po zeleni je prísne zakázané!

Vstup do budovy polikliniky je bezbariérový.

Duchovná starostlivosť pre veriacich

Raz týždenne navštevuje pacientov Liečebne pre dlhodobo chorých kňaz. Duchovné služby sú poskytované bez rozdielu vierovyznania a sú k dispozícii každému z hospitalizovaných klientov. K záujemcom o duchovnú službu kňaz pristupuje individuálne – vypočuje, pomodlí sa, vyspovedá, udelí sviatosť pomazania a podobne, podľa potrieb pacienta.

 

 


Práva pacienta (Európska charta práv pacientov)

Právo na prevenciu 
Každý jednotlivec má právo na poskytovanie primeraných služieb na prevenciu choroby.

Právo na prístup k zdravotníckym službám
Každý jednotlivec má právo na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti.

Právo na informácie
Každý jednotlivec má právo na prístup k všetkým druhom informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb a ich využívania a všetkého, čo je dostupné na základe vedeckého výskumu a technickej inovácie.

Právo vyjadriť súhlas
Každý jednotlivec má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví; tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume.

Právo slobodného výberu
Každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov.

Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu
Každý jednotlivec má právo na zachovanie dôverného prístupu k svojim osobným informáciám, vrátane informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a možných diagnostických alebo liečebných metód, ako aj na ochranu svojho súkromia pri výkone diagnostických vyšetrení, prehliadke u odborného lekára a lekárskom ošetrení alebo chirurgickom zákroku vo všeobecnosti.

Právo na rešpektovanie pacientovho času
Každý jednotlivec má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase. Toto právo platí pre všetky fázy liečby.

Právo na dodržiavanie úrovne kvality
Každý jednotlivec má právo na prístup k zdravotníckym službám vysokej kvality na základe špecifikácie a dodržiavania presne stanovených noriem.

Právo pacienta na bezpečnosť
Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy.

Právo na inovácie
Každý jednotlivec má právo na prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem, a nezávisle na ekonomických alebo finančných okolnostiach.

Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti
Každý jednotlivec má právo, pokiaľ je to len možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby.

Právo na liečbu zohľadňujúc osobné potreby
Každý jednotlivec má právo na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám.

Právo podávať sťažnosti
Každý jednotlivec má právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu, a právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.

Právo na náhradu škody
Každý jednotlivec má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe, vždy keď utrpí telesnú alebo morálnu a psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby.

EURÓPSKA CHARTA PRÁV PACIENTOV, Brusel, 15. 11. 2002