Kariéra

Pridajte sa k nám. Informujeme Vás o voľných pracovných miestach.

Konateľ - vyberové konanie

 

M E S T O  H L O H O V E C
zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom
vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec

Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.

Identifikačné údaje:
Obchodné meno:                  Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.
Sídlo:                                        Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec
IČO:                                          51 901 366
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 42888/T

Stručná charakteristika spoločnosti:

Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu liečebňa pre dlhodobo chorých, geriatrická ambulancia, interná ambulancia a ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, pevný bod Hlohovec.

Informácie o funkcii:

 • riadenie spoločnosti
 • zastupovanie spoločnosti vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho orgánu
 • vedenie pracovného tímu
 • funkcia konateľa spoločnosti bude vykonávaná na základe zmluvy o výkone funkcie v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka

Požiadavky na funkciu:

1. Kvalifikačné požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • riadiaca prax v obchodnej spoločnosti porovnateľnej veľkosti minimálne 5 rokov
 • prax v oblasti zdravotníctva výhodou

2. Ďalšie požiadavky:

 • schopnosť viesť a riadiť tím za stanovenými cieľmi
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • flexibilita
 • práca s PC (MS Office, internet)
 • vodičský preukaz skupiny B
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
 • bezúhonnosť

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť nasledovné doklady:

 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • písomný návrh projektu rozvoja Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o., v rozsahu minimálne 4 a maximálne 8 strán A4
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 25. 1. 2019 do 11:00 na adresu:

Mestský úrad Hlohovec
Kancelária primátora
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec

Na obálku uveďte „Výberové konanie – konateľ Mestskej polikliniky Hlohovec – neotvárať“.

V prípade osobného doručenia žiadosti, je túto potrebné doručiť do podateľne MsÚ Hlohovec. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum a čas doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Informácie o priebehu výberového konania:

 1. časť –     verejné vypočutie uchádzača (prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, otázky verejnosti)
 2. časť –     neverejný pohovor (overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou)

Po uskutočnení výberového konania a na základe odporúčania výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu konateľa Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o., v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Predpokladaný nástup do funkcie od 15. 2. 2019.

Ing. Miroslav Kollár v.r. primátor mesta Hlohovec

Fyzioterapeut

Sanitár

Praktická sestra

Sestra

Administratívny pracovník

 

V prípade, že máte záujem o prácu v našej spoločnosti môžete zaslať životopis a prípadne motivačný list na adresu tomas.borovsky@hlohovec.sk. Zaslaním životopisu na uvedenú adresu dávate zároveň súhlas spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely sprostredkovania zamestnania a uloženia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na dobu neurčitú (resp. do písomného odvolania) v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.