>

Oznámenia a podnety

Mestská poliklinika, s.r.o., Hlohovec určila osobu poverenú prijímať podnety a oznámenia o protispoločenskej činnosti, porušovaní práv a povinností zamestnancov, vynakladaní finančných prostriedkov a pod. Každý občan má právo ich oznámiť:

a) priamo orgánom činným v trestnom konaní (prokuratúra, policajný zbor), súd alebo príslušný správny orgán (trestné oznámenie alebo podnet na začatie konania o správnom delikte),
b) formou podnetu Mestskej poliklinike, s.r.o., Hlohovec

Ak chce občan podať podnet, môže tak urobiť písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Podnet však musí spĺňať náležitosti sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.